Mr. TAM Ka Yiu Roy

Project: Urban Propositions in Housing for Wenjiawei, Dongguan

Title: The Hybridge